Specialist in shirts bedrukken

Eigen productie

Snelle levertijden

Alle bekende merken leverbaar

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. Aktieshirts.nl is een onderdeel van Asstex en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 05059263
1.2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Aktieshirts.nl
1.3. Onder ‘Algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Website: www.Aktieshirts.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Aktieshirts.nl zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Aktieshirts.nl alleen bindend indien en voor zover deze door Aktieshirts.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Aktieshirts.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door klant verstrekte gegevens onjuist waren heeft Aktieshirts.nl het recht de prijzen hierover aan te passen.
3.2. Aanbiedingen van Aktieshirts.nl zijn geldig voor de op de website aangegeven termijn.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Alle totaalprijzen zoals genoemd in offerte en factuur zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.3. Bezorgkosten zijn bij de totaalprijs inbegrepen. Dit wordt tijdens de bestelprocedure op de website duidelijk aan klant medegedeeld.

Artikel 5. Overeenkomst / levertijd

5.1. Indien klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Aktieshirts.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
5.2. Aktieshirts.nl heeft het recht de overeenkomst te annuleren indien teksten of ontwerpen van discriminerende, racistische, misplaatste of kwetsende aard zijn. Indien de betaling al is overgemaakt, zal het aankoopbedrag van de opdracht terug geboekt worden.
5.3. Zodra de betaling door Aktieshirts.nl is ontvangen, stuurt Aktieshirts.nl de producten zo spoedig mogelijk toe.
5.4. Aangezien Aktieshirts.nl maatwerkproducten levert, heeft klant geen recht de op afstand gesloten overeenkomst met Aktieshirts.nl binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product te ontbinden.
5.5. Aktieshirts.nl raadt klant aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd per e-mail te melden.
5.6. Aktieshirts.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
5.7. Indien producten niet voorradig zijn en een levertijd van 5 werkdagen na ontvangst van de betaling niet haalbaar is, dan neemt Aktieshirts.nl contact met u op.
5.8. De levertijd zal maximaal 30 dagen bedragen. Indien de levertijd langer dan 30 dagen duurt, verkrijgt klant het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval zal Aktieshirts.nl eventuele gedane betalingen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan klant terugbetalen.
5.9. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op klant.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. Zolang klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Aktieshirts.nl

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1. Klant dient de betalingen aan Aktieshirts.nl volgens de in de bestelprocedure op de website gegeven methoden te voldoen.
7.2. De door klant (nog) verschuldigde bedragen dienen binnen 14 dagen na bezorging van het product te worden voldaan.
7.3. Bij een niet tijdige betaling is klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van klant wordt gelegd, klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.5. In bovenstaande gevallen heeft Aktieshirts.nl voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Aktieshirts.nl vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. Deze aansprakelijkheidsbepaling geldt alleen voor natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaan met Aktieshirts.nl
8.2. De totale aansprakelijkheid van Aktieshirts.nl jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
8.3. Aansprakelijkheid van Aktieshirts.nl jegens klant voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4. Buiten de in artikel 8.2 genoemde gevallen rust op Aktieshirts.nl jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 8.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Aktieshirts.nl
8.5. De aansprakelijkheid van Aktieshirts.nl jegens klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant Aktieshirts.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Aktieshirts.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Aktieshirts.nl in staat is adequaat te reageren.
8.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Aktieshirts.nl meldt.
8.7. Klant vrijwaart Aktieshirts.nl voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product.

Artikel 9. Licentie

9.1. Klant garandeert dat hij rechthebbende is van de intellectuele rechten op de teksten en afbeeldingen die aan Aktieshirts.nl worden aangeleverd. Daarbij garandeert klant Aktieshirts.nl volledig bevoegd te zijn om de overeenkomst aan te gaan. Klant vrijwaart Aktieshirts.nl van aanspraken van derden indien blijkt dat dat klant niet bevoegd is de overeenkomst aan te gaan dan wel blijkt dat de klant geen rechthebbende is.
9.2. Klant kent aan Aktieshirts.nl een overdraagbaar, niet exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van de teksten en afbeeldingen.

Artikel 10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is Aktieshirts.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij klant ontstane schade.

Artikel 11. Garantie

11.1. Klant komen de rechten met betrekking tot garantie toe zoals die in Boek 7, titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

Artikel 12. Reclameren

12.1. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee weken na ontdekking hiervan, Aktieshirts.nl in kennis te stellen. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Aktieshirts.nl.
12.2. Indien Aktieshirts.nl de reclamatie gegrond acht, worden na overleg met klant de relevante producten, gerepareerd, vervangen of vergoed.
12.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.
12.4. Reclamatie schort verplichtingen van klant niet op.

Artikel 13. Slotbepalingen

13.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
13.3. Partiële nietigheid: Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact
Mocht u na het lezen van onze Algemene voorwaarden, vragen of opmerkingen hebben over deze Algemene voorwaarden, neem dan gerust per e-mail info@aktieshirts.nl contact met ons op.

Goedkope T-shirts laten bedrukken

Wil je een polo, sweater of T-shirt goedkoop laten bedrukken? Bestel dan bij Aktieshirts.nl. Wij bieden in mei 2024 de laagsteprijsgarantie op al ons textiel. Is de prijs van hetzelfde product ergens anders lager? Stuur ons de offerte op en we verlagen onze prijs.

Bij Aktieshirts vind je altijd het T-shirt dat jou past! Wij bedrukken namelijk T-shirts in alle kleuren, soorten en maten in huis. Bij ons bestel je T-shirts van babymaten tot en met 5XL, bedrukt of onbedrukt! Bij bestellingen vanaf € 400,- verzenden we alles gratis.